Organizační řád


Organizační řád MŠ Písnický domeček

1. Název zařízení: Mateřská škola "Písnický domeček" s.r.o., Libušská 48/43, Praha 4 - Písnice, 142 00

2. IČ: 03322793

e-mail: andreaduspivova@seznam.cz

andreaduspivova@ms-pisnice.cz

účet: 2900666640/2010

tel.: 605 261 219 (školka)

736 68 77 18 (ředitelka)

www: www.ms-pisnice.cz

3. Provozovatel: Andrea Poláková, DiS.

4. Zařízení je otevřeno od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 17.00 hod. nebo podle individuální dohody. Příchod dětí je do 8.45 hod. Vyzvedávání dětí probíhá po obědě mezi 12.30 - 13.00 hod. a po spaní od 15.15 do 17.00 hod.

5. V případě nemoci či neplánované nepřítomnosti rodič omlouvá dítě do 8.00hod. ranní (sms, e-mail, telefonicky). Stravu lze odhlásit do 10.00hod. na den následující. V případě nemoci si rodič první den může jídlo vyzvednout v mš (po předchozí domluvě). Školné se z důvodu zajištění stálého chodu školy nevrací. Stravné se vyúčtuje následující měsíc.

6. Krátkodobé docházky je možné si nahradit v daném měsíci, v případě, že to kapacita školy dovolí. Do dalšího měsíce nelze dny převádět.

7. Platba je stanovena podle ceníku zařízení. Školné je každý měsíc stálé a nevratné.

8. Školné na další měsíc je vždy stejné (pokud neměníte počet docházkových dnů, nutno nahlásit měsíc předem - v takovém případě se řídí ceníkem) a je splatné k 25. dni měsíce předešlého na účet zařízení, popřípadě hotově v pokladně školky. Do poznámky napište jméno dítěte, za které je platba prováděna. Číslo účtu je 2900666640/2010. Prosíme rodiče o dodržování termínu platby.

9. Neobdrží-li zařízení platbu v termínu, bude rodič informován ústně, sms, emailem, telefonicky. Nebude-li platba provedena k poslednímu dni v měsíci, nebude dítě následující den do školky přijato.

10. Při převzetí dítěte přebírá zařízení za dítě plnou odpovědnost.

11. Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.

12. Při odchodu dítěte ze zařízení přebírají za dítě odpovědnost rodiče nebo osoby uvedené v přihlášce.

13. Zařízení přijímá dítě zdravé bez příznaků onemocnění (např. zvýšená teplota, silný dráždivý kašel, průjem...) a řádně očkované.

14. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte nebo v jeho chování.

15. Pokud dítě onemocní během dne, bude tato skutečnost oznámena rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout.

16. Adaptační období dítěte je stanoveno na 2 měsíce.

17. Stravování zajišťuje firma Ekolandia. Ve školce se připravuje pouze pitný režim. Stravné je uvedeno v ceníku školky (celodenní 90,-Kč, půldenní 70,-Kč) a je splatné na účet školy zpětně do 15. dne následujícího měsíce. Aktuální výpočet pro stravné obdržíte v MŠ během prvního týdne měsíce.

18. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 17.00 hod., bude k tomu telefonicky vyzván učitelkou, která s dítětem vyčká jeho příchodu. Každá započatá hodina nad rámec otevírací doby je zpoplatněna částkou 300,-Kč.