GDPR

24.09.2018 08:16

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Název: Mateřská škola "Písnický domeček" s. r. o.
Sídlo: Libušská 48/43, Praha 4 Písnice 142 00
zastoupená ředitelkou školy: Andrea Poláková, DiS.
IČO: 03322793

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Škola zřídila funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Funkci pověřence vykonává: Bc. Iva Petřinová, Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, tel: 608 191 361

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

V Mateřské škole Borotice, okres Příbram (dále jen Škola), zpracováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak zvané "GDPR"), a dále v souladu s dalšími předpisy a zásadami.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady dětí pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy dětí na soutěžích a olympiádách,
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek - klub přátel školy,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu dětí o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách,
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva dětí, žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté dětem a zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam dětí bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit, (především, aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů).

Poslední změna byla provedena 21. 9. 2022